Uz potporu Zadarske županije

Projekt gospodarenja otpadom u Općini Gračac

Dopisom od 4. studenog 2016. godine Općina Gračac je od Zadarske županije zatražila financijsku potporu u sanaciju odlagališta komunalnog otpada Stražbenica. Za provedbu zakonske regulative, Gračac je 2005. godine potpisao Ugovor o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta otpada Stražbenica.

Od tada, Općina Gračac je izvela niz pripremnih aktivnosti i radova u kojima je imala učešće u iznosu od 101.013 kuna i trenutno je jedna od vodećih općina u Zadarskoj županiji po pitanju ispunjavanja obveza iz zakonskih regulativa održivog gospodarenja otpadom. Za sanaciju odlagališta Stražbenica je ugovorena izrada Idejnog i glavnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta te Elaborata zaštite okoliša.

Paralelno s postupkom sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Stražbenica, u Općini Gračac se provodi projekt izgradnje pretovarne stanice Gračac u sklopu izgradnje i uspostave Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije. Zbog promjene lokacije, koja je prvotno trebala biti na području Stražbenice, došlo do nepredviđenih troškova koje uključuju kupnju zemljišta na novoj lokaciji kao i izradu izmijenjene projektno-tehničke dokumentacije, što je bilo dodatno financijsko opterećenje.

Stoga je župan Stipe Zrilić odobrio Općini Gračac potporu od 50.000 kuna.

(Izvor:indirektno.com)
Gračac