Slijedi priključenje na vodovodnu mrežu

Završetak radova na vodovodnom sustavu Općine Đurmanec

Izvor: Općina Đurmanec

Ovih dana se završava sa dodatnim radovima na projektu - Opskrba vodom podsustava II. Putkovec-Goričanovec- proširenje vodovodne mreže vezane za HS „Putkovec“ koje izvodi „KRAKOM-GRADNJA“ d.o.o. Krapina, ugovorene vrijednosti radova u iznosu od 384.213,00 kuna, a koje Općina Đurmanec financira u cijelosti.

U sklopu navedenih radova se na vodoopskrbnu mrežu ugrađuju potrebni redukcijski i odzračni ventili, čime se završava kompletni projekt vodoopskrbnog sustava za naselja Putkovec, Prigorje i Goričanovec, sa vodospremnikom Putkovec i hidrostanicom, a sada slijedi priprema za tehnički pregled, kako bi se nakon dobivanja uporabne dozvole moglo započeti sa priključenjem stanovništva na javnu vodoopskrbnu mrežu.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je cca 10,5 milijuna kuna, od čega su Hrvatske vode sufinancirale veći dio projekta, a Općina je sve to pratila svojim sufinanciranjem od 10 do 20 %, (ovisno o godišnjim ugovorima) nastojeći da realizacija projekta ni u kom trenutku ne dođe u pitanje.

Ovim putem se mještani obavještavaju da će zahtjeve za priključenje moći predati u „KRAKOM VODOOPSKRBU I ODVODNJU“ d.o.o., (ne na Općinu), no o tome će svi biti pravovremeno obaviješteni.

(Izvor:Općina Đurmanec)

Đurmanec